Theo đó, việc chỉ đạo thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo Nghị quyết số 19 – NQ/TW ngày 25/11/2017 Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành trung ương khóa XII và Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/1/2018 về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW.

bo gd&dt yeu cau cac tinh bao cao viec sap nhap truong hoc
Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương báo cáo việc sáp nhập trường học. (Ảnh minh họa - Internet).

Đây là một giải pháp quan trọng để phát huy tối đa hiệu quả các nguồn lực (nhân lực, vật lực…) đầu tư cho giáo dục và đào tạo tại các địa phương, từ đó nâng cao chất lượng giáo dục trong các cơ sở giáo dục.

Trước đó, ngày 24/8/2018, Bộ GD&ĐT đã có Công văn số 3712/BGDĐT – CSVC hướng dẫn một số nguyên tắc thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Để tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông đảm bảo hiệu quả, Bộ GD&ĐT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan liên quan lập báo cáo về thực hiện việc rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông.

Báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 6/4/2019.

Thủy Tiên