Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ văn hóa, thể thao và du lịch năm 2022 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chiều 14/1, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương ghi nhận những thành tích ngành văn hóa, thể thao, du lịch (VHTTDL) đã đạt được trong năm qua.

Đồng chí nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng khẳng định văn hoá là động lực, là sức mạnh cho chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn tới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII cũng đã xác định để phát triển nhanh và bền vững chúng ta phải khai thác và phát huy tối đa giá trị văn hóa, bản sắc con người xứ Đông. Đồng chí đề nghị ngành VHTTDL cần tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình Phát huy giá trị văn hóa Xứ Đông và Xây dựng con người Hải Dương đáp ứng yêu cầu phát triển giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 để tăng cường công tác tham mưu cho tỉnh trong công tác chỉ đạo, quản lý và các cơ chế, chính sách về lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò, tác động của văn hoá trong đời sống xã hội góp phần giáo dục đạo đức, nhân cách, lối sống và xây dựng đời sống văn hoá ở cơ sở. Tăng cường công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của việc hiểu biết về bản sắc văn hóa dân tộc, từ đó hình thành ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc một cách chủ động, tích cực và tự giác.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị ngành VHTTDL cần nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa một cách bền vững. Quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị di sản văn hoá phục vụ công tác giáo dục truyền thống xây dựng con người Hải Dương giàu tính nhân văn và hiện đại, gắn với khai thác phát triển du lịch.

Đồng chí Triệu Thế Hùng, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trao bằng bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh cho đại diện các địa phương. 

Đối với lĩnh vực du lịch, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành VHTTDL chú trọng công tác truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch. Sở VHTTDL cũng cần có chiến lược xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh; khai thác hiệu quả những lợi thế về điều kiện tự nhiên, sinh thái, truyền thống văn hoá lịch sử của tỉnh để phát triển du lịch xứng tầm.

Nhân dịp này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Sở VHTTDL quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng quá trình phát triển và hội nhập; chú trọng bồi dưỡng lớp văn nghệ sỹ, diễn viên, vận động viên trẻ để bảo tồn và phát huy những loại hình văn hoá nghệ thuật truyền thống, những môn thể thao thế mạnh của tỉnh…

Năm 2022, ngành VHTTDL tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và những nhiệm vụ đã được nêu ra tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Ngành bám sát sự chỉ đạo, chủ đề hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh để thực hiện các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp, thích ứng linh hoạt với điều kiện dịch bệnh Covid-19. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thực hiện tốt chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Tham mưu cho Ban tổ chức SEA Games 31 tỉnh Hải Dương tổ chức thành công việc đăng cai môn bóng bàn và các sự kiện liên quan. Đơn vị phấn đấu đăng cai từ 5-6 giải thể thao quốc gia; chủ trì và tổ chức thành công từ 25-30 giải thể thao cấp tỉnh. Tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực du lịch theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, từng bước hoàn thiện hạ tầng tại một số khu du lịch trọng điểm như Côn Sơn-Kiếp Bạc, Đảo Cò…

Năm 2021, ngành VHTTDL đã thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền nhân các sự kiện lớn của tỉnh cũng như trong nước.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao cờ  đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho Trung tâm Thông tin, Văn hóa, Thể thao TP Hải Dương. 

Nhân dịp này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng đã trao bằng xếp hạng cho 11 di tích cấp tỉnh. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao TP Hải Dương được nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen cho 7 tập thể và 3 cá nhân. UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 11 cá nhân.../.