Không thể xuyên tạc bản chất trung thành của quân đội. Nguồn: baohaiquanvietnam.vn


Hiện nay, chúng vẫn tiếp tục rêu rao, quân đội trung thành với Đảng “là quan niệm lạc hậu, phản tiến bộ, phản nhân dân”! Từ đó, chúng đặt ra yêu cầu phải "Bỏ hẳn cách hiểu lực lượng vũ trang chỉ cần trung thành với Đảng Cộng sản"! Chúng cố tình cắt xén nội hàm trung thành của Quân đội nhân dân Việt Nam; đối lập sự trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân, đối lập phẩm chất trung với Đảng và hiếu với dân của quân đội ta.

Đây là một thủ đoạn lừa bịp vô căn cứ, phản động về chính trị và phản khoa học cả về lý luận và thực tiễn. Song, nó dễ làm cho một số người nhẹ dạ cả tin trong chúng ta có thể lầm tưởng, quan điểm của chúng là phù hợp! Biết không thể chia cắt được mối quan hệ mật thiết giữa Quân đội nhân dân Việt Nam với nhân dân Việt Nam, chúng lợi dụng mối quan hệ này để đẩy tới việc đưa ra luận điệu: quân đội “chỉ cần trung thành với nhân dân” là đủ, không cần phải trung thành với Đảng nữa, vì đó là “lạc hậu, phản nhân dân”!

Luận điệu chống phá trên tưởng như là khách quan, nhưng lại nằm trong âm mưu “phi chính trị hóa” quân đội ta của các thế lực thù địch, nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với quân đội. Từ cơ sở mối quan hệ gắn bó giữa quân đội với nhân dân, đặt vấn đề quân đội chỉ là “của nhân dân”, “chỉ cần trung thành với nhân dân” có vẻ như là “phù hợp”. Bằng cách đó, chúng đã khéo léo đi đến nhằm loại bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với quân đội, xóa nhòa bản chất chính trị giai cấp, tiến tới làm biến chất Quân đội nhân dân Việt Nam. Đây mới là âm mưu đích thực của các thế lực thù địch trong mục tiêu chống phá quân đội ta, nhưng lại rất dễ làm cho chúng ta rơi vào chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, khó nhận biết thực chất âm mưu, thủ đoạn chống phá của chúng.

Không thể nói bừa rằng, quân đội trung thành với Đảng là phản lại nhân dân. Không thể đối lập sự trung thành với Đảng và sự trung thành với nhân dân trong bản chất, truyền thống của quân đội ta.

Lịch sử cách mạng Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua chứng tỏ, chiến đấu vì nhân dân, phục vụ nhân dân là lý do tồn tại và phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam; là phương châm hành xử của cán bộ, chiến sĩ quân đội. Quân đội không chỉ là công cụ, là lực lượng chính trị tin cậy, trung thành của Đảng, của Nhà nước, mà còn là của chính nhân dân, chiến đấu cho lý tưởng giải phóng hoàn toàn và triệt để quần chúng nhân dân lao động, phấn đấu không mệt mỏi cho mục tiêu, lý tưởng của Đảng và cũng là vì độc lập, tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng hy sinh phục vụ lợi ích của dân tộc, của giai cấp và của nhân dân Việt Nam; bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân. Dù công tác ở đâu, đi đến đâu, làm nhiệm vụ gì, trong điều kiện chiến tranh hay trong lao động hòa bình, ở đất liền hay trên biển đảo, mọi cán bộ, chiến sĩ quân đội đều ra sức bảo vệ, giúp đỡ nhân dân. Tuyên truyền, hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm cuộc sống yên bình, tự do, hạnh phúc của nhân dân. Đó là biểu hiện sự thống nhất giữa trung thành với Đảng và trung thành với nhân dân trong thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của quân đội ta.

Trung thành với Đảng, trung thành với dân (hiếu với dân) là phẩm chất cơ bản, cốt lõi gắn bó chặt chẽ với nhau trong bản chất, truyền thống của quân đội ta; thể hiện trong mọi công việc cách mạng của Ðảng, trong suy nghĩ, việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, chiến sĩ quân đội. Trung với Đảng đã bao hàm cả nội dung hiếu với dân và được phản ánh trong hiếu với dân; hiếu với dân cũng bao hàm cả nội dung trung với Đảng và được thể hiện sâu sắc trong trung với Đảng. Mối quan hệ biện chứng thống nhất giữa trung với Đảng và hiếu với dân nằm trong bản chất, sức mạnh và là thuộc tính của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Quân đội nhân dân Việt Nam là của dân tộc Việt Nam, của nhân dân Việt Nam, cũng đồng thời là của giai cấp công nhân Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo. Việc tách vấn đề trung với Đảng và hiếu với dân là không thể được, là không đúng với bản chất chính trị - xã hội của quân đội ta. Đó còn là sự cố tình xuyên tạc, bóp méo thực tiễn sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, thực tiễn mối quan hệ giữa quân đội với Đảng, với nhân dân, thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam gần chín thập kỷ qua, nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội, chống phá cách mạng Việt Nam. Mưu đồ chống phá, xuyên tạc, bóp méo trên của các thế lực thù địch nhất định bị phá sản, thất bại./.

PGS, TS Nguyễn Mạnh Hưởng