Một vấn đề quan trọng được quy định trong dự thảo Thông tư sửa đổi là quản lý hoạt động cho vay lĩnh vực bất động sản.

Theo đó, tổ chức tín dụng không được cho vay để thanh toán tiền đặt cọc cho các giao dịch trong tương lai mà tại thời điểm đặt cọc chưa đủ điều kiện thực hiện như chưa có giấy phép xây dựng, chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Lý giải về đề xuất này, NHNN cho rằng, tổ chức tín dụng vẫn cấp tín dụng cho khách hàng để đặt cọc bất động sản hình thành trong tương lai, tuy nhiên, hầu hết các dự án bất động sản được chuyển nhượng chưa đủ điều kiện.

Sau khi tổ chức tín dụng cấp tín dụng, khách hàng và chủ đầu tư có thể hủy hợp đồng đặt cọc do không hoàn thiện được thủ tục pháp lý để ký hợp đồng chuyển nhượng. Do đó, việc kiểm soát mục đích sử dụng vốn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Trong dự thảo, NHNN cũng quy định cấm tổ chức tín dụng không được cho vay đối với các nhu cầu vốn để đầu tư kinh doanh, thanh toán chi phí, đáp ứng nhu cầu tài chính của các ngành, nghề bị cấm đầu tư kinh doanh theo quy định tại Luật Đầu tư và các giao dịch, hành vi khác mà pháp luật cấm; để mua vàng miếng...

Đồng thời cấm cho vay để trả nợ khoản cấp tín dụng tại chính tổ chức tín dụng cho vay trừ trường hợp cho vay để thanh toán lãi tiền vay mà tổ chức tín dụng và khách hàng đã xác định ngay từ ban đầu khi ký thỏa thuận cho vay phù hợp với quy định pháp luật liên quan; để trả nợ khoản cấp tín dụng tại tổ chức tín dụng khác và trả nợ khoản vay nước ngoài (không bao gồm khoản vay nước ngoài dưới hình thức mua bán hàng hóa trả chậm) trừ trường hợp cho vay để trả nợ trước hạn khoản vay đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định.