Trong thực hiện tự phê bình và phê bình, cần nêu cả ưu điểm và chỉ ra khuyết điểm của mình cũng như đồng chí mình; thực hiện phê bình “việc” chứ không phê bình “người”. Thế nhưng đây đó vẫn còn một số cá nhân thiên về vạch khuyết điểm của người khác theo kiểu “bới lông tìm vết” để làm giảm uy tín của nhau; thiên về phê bình người khác mà không nghiêm khắc tự phê bình, nhất là ở thời điểm trước khi tiến hành đại hội, trước khi cấp ủy Đảng xem xét, cất nhắc, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ.

Trái lại cũng có những người cơ hội, thực dụng, khi thực hiện kiểm điểm, phê bình cấp trên thường chỉ nhấn mạnh ưu điểm, nịnh hót để được lòng cấp trên. Điều này không chỉ gây ra tình trạng mất đoàn kết, mất dân chủ trong tổ chức đảng, ảnh hưởng đến kết quả đánh giá chất lượng đảng viên, tổ chức đảng, mà còn ảnh hưởng đến tư tưởng, quyết tâm phấn đấu, nhất là với đảng viên trẻ, khi họ chưa có nhiều kinh nghiệm trong tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ, trong giải quyết mối quan hệ với các đảng viên trong chi bộ; làm họ mất đi động lực để phấn đấu, giảm sút sức chiến đấu của chi bộ, nếu kéo dài sẽ làm thui chột động cơ phấn đấu của đảng viên.

Thực trạng trên do nhiều nguyên nhân, nhưng chủ yếu do cấp ủy, bí thư chi bộ chưa làm tốt công tác quán triệt phương châm tự phê bình và phê bình cho cán bộ, đảng viên; chưa kịp thời chấn chỉnh hoặc xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng phê bình để nói xấu, hạ uy tín của nhau. Cùng với đó, nhận thức của một số đảng viên về phê bình “việc” chứ không phê bình “người” chưa triệt để.

Để khắc phục tình trạng trên, phát huy vai trò của tự phê bình và phê bình trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là bí thư cấp ủy cần làm tốt công tác giáo dục, quán triệt các văn bản, chỉ thị của Đảng về tự phê bình và phê bình; duy trì nghiêm các chế độ sinh hoạt, phát huy dân chủ, đề cao tự phê bình nhưng phải có sự định hướng, lãnh đạo. Các đồng chí giữ cương vị lãnh đạo, người đứng đầu cần phát huy vai trò nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ, gần gũi với quần chúng, nêu gương tự phê bình; đồng thời hướng dẫn các đảng viên, nhất là đảng viên trẻ chuẩn bị ý kiến, tham gia đóng góp trong các buổi sinh hoạt, trong tự phê bình và phê bình. Cần chấn chỉnh kịp thời những nhận thức sai lệch về mục đích của phê bình, nhất là với những cá nhân cố tình lợi dụng phê bình để nói xấu, hạ bệ lẫn nhau.

NGUYÊN HÀ