tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư thúc đẩy kinh tế phát triển toàn diện

Chia sẻ: 

05/12/2018 - 22:32:00


Haiduongtv trân trọng giới thiệu toàn văn kết luận Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hiển phát biểu bế mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung
Kính thưa các đồng chí đại biểu khách quý,
Kính thưa các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
Thưa toàn thể các đồng chí,


Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh khóa XVI đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra.

Tại hội nghị, các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh và các đồng chí tham dự hội nghị đã nghiên cứu, thảo luận, tham gia ý kiến vào các báo cáo, tờ trình. Đã có 67 lượt ý kiến phát biểu thảo luận tổ và thảo luận tại hội trường; 5 đồng chí giám đốc sở ngành trả lời chất vấn và 13 lượt ý kiến tham gia giải trình, trả lời trong phần chất vấn. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi xin tiếp thu ý kiến tham gia của các đồng chí để chỉ đạo chỉnh sửa và hoàn chỉnh trước khi ban hành chính thức. Sau đây, tôi xin nhấn mạnh và kết luận một số vấn đề như sau:

I. Về tình hình kinh tế - xã hội năm 2018, mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Qua thảo luận, BCH Đảng bộ tỉnh đánh giá cao sự  vào cuộc tích cực và chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao; đánh giá cao sự đồng thuận, nỗ lực cố gắng phấn đấu của các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh nên tình hình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh tiếp tục đạt được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, suy sau cao hơn quý trước (tăng 9,1%). Đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tăng 12% so với kế hoạch và tăng 9,7% so với năm 2017. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 14,1%; thu hút đầu tư trong nước tăng gần 270%, thu hút đầu tư nước ngoài tăng 52,4%; xuất khẩu tăng 18,6%. Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả đáng phấn khởi, đến nay toàn tỉnh có 176 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 77,5 %; 3 đơn vị cấp huyện đã về đich nông thôn mới.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm cho người dân được quan tâm thực hiện. Công tác bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các khu, điểm di tích được quan tâm thực hiện. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh và có chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Nên địa bàn tỉnh đã và đang xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, mô hình mới đem lại hiệu quả kinh tế cao trên tất cả các khu vực trên địa bàn.

Tuy nhiên, qua thảo luận, BCH Đảng bộ tỉnh đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục đó là: Tăng trưởng cao hơn so với kế hoạch đề ra, song vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng của một tỉnh vùng kinh tế trọng điểm. Tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm còn chậm; phát triển doanh nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chưa có bước phát triển mang tính đột phá. Trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, có nhiều việc hiệu quả chưa cao. Vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu ở một số địa phương, sở, ngành chưa được thể hiện rõ, song Ban Thường vụ Tỉnh ủy vẫn chưa làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm trực tiếp và liên đới chịu trách nhiệm để có biện pháp xử lý kiên quyết, phù hợp. Việc phối hợp xử lý giải quyết công việc giữa các sở, ngành, địa phương vẫn chưa tốt nên nhiều nội dung công việc còn chậm so với yêu cầu, tiến độ đề ra, như: việc giải phóng mặt bằng một số dự án quan trọng, việc triển khai các thủ tục đầu tư, nghiệm thu, quyết toán các dự án hoàn thành; việc tính tiền sử dụng đất các dự án để tăng thu cho ngân sách nhà nước; giải quyết các vụ khiếu kiện kéo dài.

Công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự, luân chuyển cán bộ, điều chuyển vị trí công tác theo quy định; điều chuyển, xử lý cán bộ có phẩm chất, năng lực không đáp ứng yêu cầu hoặc có dư luận xấu trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và việc sáp nhập, chia tách các thôn, khu dân cư chưa đủ điều kiện theo quy định còn chậm so với kế hoạch đề ra.

Tôi đề nghị các đồng chí được phân công phụ trách ngành, lĩnh vực, địa phương cần nghiêm túc rà soát các nhiệm vụ và công việc để chủ động có những biện pháp khắc phục những vấn đề trên trong thời gian tới.

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2019 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc quyết định để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020 và Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Dự báo, sẽ tiếp tục có những khó khăn, thuận lợi đan xen ảnh hưởng đến quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, BCH Đảng bộ tỉnh yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở động viên các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội. Áp dụng cơ chế đặc thù, tạo điều kiện tốt nhất để các nhà đầu tư triển khai các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính để cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Kịp thời thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh một cách hợp lý để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, có tầm ảnh hưởng lớn, tạo giá trị gia tăng cao kinh tế của tỉnh phát triển toàn diện. Tập trung nguồn lực cho đầu tư công, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số công trình dự án trọng điểm, dự án lớn đang triển khai thực hiện để sớm đưa vào khai thác sử dụng nhằm tạo nguồn lực mới cho phát triển.

Tiếp tục tạo cơ chế và bố trí nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân. Đổi mới mạnh mẽ, tạo chuyển biến tích cực, thực chất về tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phát triển liên kết theo chuỗi giá trị; triển khai thực hiện chủ trương mỗi xã một sản phẩm chủ lực, đặc trưng. Tăng cường quản lý tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Xử lý triệt để tình trạng khai thác tài nguyên, khoáng sản trái phép, nhất là khai thác cát, sỏi lòng sông. Kiên quyết xử lý nghiêm, không để lây lan nạn tín dụng đen trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội. Quan tâm đúng mức, có hiệu quả các gia đình chính sách, các hộ nghèo, hộ cận nghèo các vùng xa. Đẩy mạnh việc liên doanh, liên kết trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ. Tăng cường chỉ đạo tập trung nâng cao chất lượng xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và các đoàn khiếu kiện đông người. Chú trọng đến công tác thông tin, truyền thông; thực hiện nghiêm quy chế phát ngôn, tăng cường kỷ luật báo chí. Khẩn trương triển khai chính quyền điện tử, dịch vụ công trong các cơ quan, đơn vị. Hạn chế tối đa việc công dân giao dịch trực tiếp với cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước.

II. Về công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân năm 2018; nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Qua thảo luận, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với kết quả công tác xây dựng Đảng, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội. Năm 2018, các cấp ủy đảng luôn quan tâm thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tổ chức thực hiện nghiêm việc triển khai, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và tổng kết đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chủ động sắp xếp và cơ cấu lại mô hình tổ chức của các cơ quan ở cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở gắn với sắp xếp đội ngũ cán bộ bảo đảm tinh gọn, giảm đầu mối, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Công tác kiểm tra, giám sát được duy trì và thực hiện nghiêm túc theo Điều lệ Đảng; công tác dân vận phát huy hiệu quả tích cực trong tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu với nhân dân; công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo kịp thời, nhất là các vụ án trọng điểm, dư luận xã hội quan tâm.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tập hợp, hoạt động của đoàn viên, hội viên; coi trọng việc kết nạp đoàn viên, hội viên và mở rộng thành viên ở cơ sở và chi hội. Phong trào giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo được các cấp hội quan tâm, góp phần quan trọng vào ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân vẫn còn một số hạn chế như: Việc chỉ đạo sơ kết, tổng kết giữa nhiệm kỳ việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh ở một số cấp uỷ còn hạn chế. Công tác quán triệt, triển khai các nghị quyết của Đảng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên ở một số địa phương còn thiếu chủ động và sáng tạo. chất lượng triển khai nghị quyết ở cơ sở còn hạn chế. Cần nghiên cứu tổng kết việc học nghị quyết bằng hình thức trực tuyến cho phù hợp với thực tế. Việc triển khai thực hiện Quy định số 55 của Bộ Chính trị và Quy định số 299 của Tỉnh ủy về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên có lúc, có nơi, có việc, có cán bộ chưa nghiêm. Công tác nắm bắt diễn biến tư tưởng, tậm trạng dư luận xã hội còn chưa kịp thời, dẫn đến tình hình khiếu kiện đông người ở một số địa phương còn phức tạp, tiềm ẩn mất ổn định. Công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể và phát triển tổ chức đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, khu công nghiệp ở một số đảng bộ không đạt kế hoạch đề ra. Công tác phát triển đảng viên mới trong lực lượng sản xuất trực tiếp (công nhân, nông dân) còn nhiều khó khăn, bất cập. Năng lực lãnh đạo của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền ở một số địa phương còn hạn chế.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế; và thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra, BCH Đảng bộ tỉnh yêu cầu: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả việc học tập, quán triệt, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Tỉnh uỷ. Tập trung giải pháp nâng cao hiệu quả triển khai chỉ thị, nghị quyết ở chi bộ, đảng bộ cơ sở. Tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trong đó, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Năm 2019 là năm quyết định thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác. Yêu cầu mỗi cấp ủy, mỗi ngành, địa phương, đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước bằng những việc cụ thể, thiết thực để chào mừng Lễ kỷ niệm và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương khóa XI, XII. Đẩy mạnh tuyên truyền đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, những luận điệu sai trái, thù địch, thông tin sai sự thật về Đảng và Nhà nước và chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Đổi mới, hoàn thiện mô hình tổ chức đảng trong các doanh nghiệp nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Tăng cường vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu. Nắm bắt thật chắc tư tưởng, dư luận xã hội để kịp thời giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Tiếp tục rà soát, đánh giá các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra trong nhiệm kỳ đại hội. Thực hiện tốt công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại đảng viên theo quy định, bảo đảm việc kiểm điểm, đánh giá xếp loại phản ánh đúng thực chất.

Tổ chức thực hiện thật tốt việc lấy phiếu tín nhiệm với các thành viên lãnh đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội theo Quy định số 262 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Trung ương. Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn Đại hội đảng cấp cơ sở, cấp huyện, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII theo hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế của tỉnh. Chủ động chuẩn bị việc tổng kết các chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Nâng cao vai trò giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp. Tập trung chỉ đạo, chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và cấp tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

III. Về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Kính thưa toàn thể các đồng chí,

Công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2018 đã được các cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp thực hiện tốt theo chương trình, kế hoạch đề ra. Qua kiểm tra, giám sát đã kịp thời nhắc nhở, uốn nắn các tổ chức đảng và đảng viên khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhuiệm vụ được giao; đồng thời cũng quyết định thi hành kỷ luật đối với cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng. Qua đó, đã góp phần thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng; nâng cao vai trò, trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, lối sống trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng.

Tuy nhiên, trong công tác kiểm tra, giám sát còn một số hạn chế, thiếu sót đó là: Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của một số cấp uỷ vẫn còn chưa trọng tâm, trọng điểm; việc chỉ đạo, đôn đốc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau kiểm tra, giám sát ở một số vụ việc còn thiếu quan tâm. Chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát triển khai còn chậm, tiến độ kéo dài; việc phát hiện và chỉ ra các sai phạm trong cán bộ, đảng viên còn thiếu kiên quyết; có trường hợp tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm còn hình thức.

Để tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng năm 2019, BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất cao với phương hướng, nhiệm vụ giải pháp đã đề ra, đồng thời yêu cầu:

Các cấp ủy đảng cần quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, nhất là các quy định mới ban hành về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật, bảo đảm đúng người, đúng vụ việc và mang tính giáo dục, răn đe, cảnh báo đối với đảng viên và tổ chức đảng vi phạm. Ủy ban kiểm tra các cấp nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu cho cấp uỷ trong công tác kiểm tra, giám sát; nhất là năm 2019 là năm chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp sẽ phát sinh đơn, thư tố cáo liên quan đến công tác cán bộ. Tham mưu đúng, trúng vấn đề, kết luận giải quyết thoả đáng; đồng thời cần chỉ đạo tốt việc xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả các đơn, thư khiếu nại, tố cáo và những vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở. Chủ động nắm bắt tình hình, kịp thời kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm. Cán bộ làm công tác kiểm tra phải đổi mới phương pháp, nêu cao tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động trong công việc; nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát của cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp.

IV. Về kết quả cuộc kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương

Qua thảo luận, BCH Đảng bộ tỉnh đã cơ bản thống nhất với kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương của các Ban Thường vụ Huyện ủy và người đứng đầu được kiểm tra. Qua kiểm tra đã cho thấy, các huyện ủy và người đứng đầu cấp uỷ đã nghiêm túc chỉ đạo, quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã gắn với củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, xây dựng lực lượng vũ trang địa phương bảo đảm về số lượng và đáp ứng yêu cầu chất lượng. Chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" được quan tâm thực hiện.

Tuy nhiên, việc phổ biến, quán triệt Chỉ thị và các văn bản liên quan đến nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương ở một số cơ sở chưa sâu kỹ; việc triển khai thực hiện đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ cấp tỉnh và cấp huyện giai đoạn 2016-2020” kết quả còn hạn chế, nhất là việc xây dựng các công trình quốc phòng. Công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành với cơ quan quân sự có việc chưa chặt chẽ; công tác tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự có nơi chưa cương quyết và chưa đủ chỉ tiêu trên giao...

Để sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu, BCH Đảng bộ tỉnh yêu cầu: Các cấp uỷ, chính quyền, các sở, ngành liên quan và chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết về quân sự, quốc phòng cho các đối tượng, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành; chỉ đạo làm tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng; xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019 theo đúng kế hoạch đề ra. Trước mắt, cần tập trung tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ khám tuyển, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 bảo đảm đủ chỉ tiêu giao và chất lượng theo yêu cầu, kế hoạch đề ra.

V. Về Chương trình làm việc; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh

Qua thảo luận, các đại biểu đã cơ bản nhất trí với Chương trình làm việc; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 của BCH Đảng bộ tỉnh. Cụ thể, trong năm 2019, chúng ta tổ chức 4 hội nghị BCH, tiến hành 2 cuộc kiểm tra và 3 cuộc giám sát chuyên đề.

BCH Đảng bộ tỉnh yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào Chương trình làm việc; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, chủ động xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể, rõ ràng, chuẩn bị kỹ nội dung trình BCH Đảng bộ tỉnh, bảo đảm có chất lượng và đúng thời gian quy định.

Kính thưa toàn thể các đồng chí,

Phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được trong năm 2018; với sự quyết tâm chính trị cao của toàn Đảng bộ, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tôi tin tưởng rằng, tỉnh ta sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2019 làm tiền đề để thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm và các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI đã đề ra.

Xin kính chúc các đồng chí khách quý Trung ương, các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.

Tôi xin tuyên bố bế mạc Hội nghị lần thứ 15 BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

Xin trân trọng cảm ơn!
Theo Báo Hải Dương
Ý kiến bạn đọc
captcha
youtube bidv qc phải 1 Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 36.160 36.330
Hà Nội 36.160 36.350
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23,330.00 23,330.00 23,450.00
SGD 16,738.50 16,856.50 17,040.50
JPY 204.99 207.06 213.06
GBP 29,244.30 29,450.40 29,712.40
EUR 25,888.80 25,966.80 26,693.50
CAD 17,094.80 17,250.10 17,543.30
AUD 15,854.10 15,949.80 16,220.90

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 23/05/2019 Thứ Sáu, 24/05/2019 Thứ Bẩy, 25/05/2019

Có mây, không mưa

26°C -33°C

Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C -35°C

Có mây, ngày có mưa rào và dông

27°C -35°C
Theo TTKTTV
AA
CC
DD
EE