Trong đó, thu nội địa, đạt 776,8 nghìn tỷ đồng, bằng 78,4% dự toán năm và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2016. Số thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, ước đạt 605,7 nghìn tỷ đồng, bằng 77,4% dự toán năm và tăng 10,1% so cùng kỳ năm 2016. Thu cân đối ngân sách nhà nước từ xuất nhập khẩu là 155,3 nghìn tỷ đồng, bằng 83,2% dự toán năm, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2016. 

Bộ Tài chính nhận định, tiến độ thu ngân sách của các địa phương cơ bản đạt khá so với dự toán và cùng kỳ năm trước. Ước tính có 47/63 địa phương thu đạt trên 81% dự toán năm và 58/63 địa phương thu cao hơn so với cùng kỳ năm 2016. Có 5 địa phương thu thấp hơn so với cùng kỳ chủ yếu do nguyên nhân khách quan.

Tổng chi ngân sách Nhà nước 10 tháng đạt 1,01 triệu tỷ đồng, bằng 72,9% dự toán năm, tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2016. Bội chi ngân sách trung ương khoảng 69,6% dự toán năm; ngân sách địa phương chênh lệch thu lớn hơn chi.