tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng

Chia sẻ: 

16/07/2018 - 14:56:00


  Sáng 16.7, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị toàn quốc đánh giá kết quả thực hiện Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong Chỉ thị 30, Bộ Chính trị đã chỉ rõ, việc xây dựng và thực hành quy chế dân chủ (QCDC) cần quán triệt những quan điểm chỉ đạo là:

Việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân phải đặt trọng tâm trong tổng thể cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Vừa phát huy tốt chế độ dân chủ đại diện, nâng cao chất lượng và hiệu lực hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp, vừa thực hiện tốt chế độ dân chủ trực tiếp ở cấp cơ sở để nhân dân bàn bạc và quyết định trực tiếp những công việc quan trọng thiết thực, gắn liền với phát triển kinh tế, xã hội và nâng cao dân trí, tạo điều kiện mở rộng dân chủ có chất lượng và hiệu quả…

Dân chủ phải đi đôi với kỷ cương, trật tự, quyền hạn gắn liền với trách nhiệm; lợi ích đi đôi với nghĩa vụ; chống quan liêu, mệnh lệnh đồng thời chống tình trạng vô Chính phủ, lợi dụng dân chủ để vi phạm pháp luật.

Theo Tổng Bí thư, việc thực hiện QCDC ở cơ sở đã góp phần phát huy được vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo của nhân dân tham gia bàn bạc những công việc của địa phương, đất nước; góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, hương ước, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, tham gia giám sát hoạt động của cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư.

“Bầu không khí dân chủ trong Đảng, trong xã hội được mở rộng hơn. Nhiều khó khăn trong quá trình phát triển được nhân dân bàn bạc, tháo gỡ, giải quyết có hiệu quả như:

Vấn đề bồi thường, hỗ trợ tái định cự khi triển khai thu hồi đất để thực hiện các công trình, dự án; hiến đất xây dựng các công trình, dồn điền, đổi thửa; giữa gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng các tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp,... tạo khí thế phấn khởi, khích lệ các tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần đưa đất nước vượt qua khó khăn, giành được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng, an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; nâng cao vụ thế của nước ta trên trường quốc tế” – Tổng Bí thư nói.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh TV
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh TV

Bên cạnh những kết quả đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém như: Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách, pháp luật về Quy chế dân chủ ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, nhiều nơi thực hiện còn mang tính hình thức, đối phó.

Việc công khai các nội dung liên quan ở nhiều địa phương, cơ sở chưa đầy đủ, chưa tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận thông tin. Việc phát huy vai trò, trách nhiệm của nhân dân tham gia bàn và quyết định các vấn đề của địa phương, giám sát, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền ở một số nơi còn hạn chế.

“Lâu nay, nhiều nơi cứ nói là thực hiện dân chủ, nhưng thực chất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị ở đó vẫn mượn danh hoặc nhân danh tập thể để hợp thức hóa những quyết định, ý chí chủ quan của cá nhân mình. Một số người có chức, có quyền còn quan cách, gia trưởng, thậm chí có những cá nhân và tập thể trù dập, ức hiếp quần chúng.

Việc thực hiện Quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước, khu vực dân doanh còn nhiều khó khăn; có lúc, có nơi còn có tình trạng vi phạm dân chủ, gây bức xúc, khiếu kiện đông người, vượt cấp nhưng giải quyết chưa triệt để, nhất là trong thực hiện chính sách, pháp luật về đất đai, đền bù, tái định cư khi thu hồi đất” – Tổng Bí thư lấy ví dụ.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng cho rằng, việc nắm tình hình nhân dân và xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm quyền làm chủ của nhân dân chưa kịp thời. Vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội trong tuyên truyền, vận động, tập hợp quần chúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của quần chúng còn nhiều bất cập.

Vẫn còn tình trạng một bộ phận người dân lợi dụng dân chủ để yêu cầu, đòi hỏi không chính đáng, không đúng pháp luật, coi thường kỷ cương, phép nước, thậm chí bị các thế lực thù địch lợi dụng, lôi kéo tham gia biểu tình, gây rối, tụ tập đông người, làm mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội, vi phạm pháp luật…

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu một số vấn đề cần chú ý để thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ cơ sở.

Cuối phần phát biểu của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Hội nghị lần này diễn ra đúng vào dịp nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chúng ta vui mừng nhận thấy, hai năm rưỡi qua, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, chung sức, chung lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta tiếp tục phát triển và đạt được những kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

“Nhưng chúng ta tuyệt nhiên không chủ quan thỏa mãn. Bởi vì trước mắt chúng ta còn nhiều khó khăn; các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn đang từng ngày, từng giờ rình rập, tìm mọi cách để chống phá chúng ta nhằm phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta.

Hơn lúc nào hết, chúng ta càng phải nâng cao cảnh giác, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, bảo đảm giữ vững sự ổn định của đất nước, nhất là từ cơ sở và chính ở cở sở. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở là trách nhiệm nặng nề của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, của người đứng đầu, của tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân” – Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý cần nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền để nâng cao nhận thức của nhân dân, nhất là thông tin về các chính sách, luật pháp liên quan trực tiếp, giúp người dân tự giác thực thi pháp luật và thực hiện tốt quyền dân chủ trực tiếp theo quy định của pháp luật. Chú trọng tuyên truyền các gương điển hình, mô hình tốt về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Báo chí đưa tin, bình luận phải khách quan, trung thực, đúng bản chất vấn đề, sự việc, định hướng đúng dư luận xã hội.

“Tôi mong rằng, sau hội nghị này, các cấp uỷ đảng, chính quyền, các ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn nữa, đưa việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở các loại hình cơ sở đi vào nền nếp, giành nhiều kết quả mới to lớn hơn, không ngừng phát huy dân chủ, khơi dậy tiềm năng, sức mạnh của nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Theo Báo Lao động
Ý kiến bạn đọc
captcha
Kỉ niệm 60 năm bác thăm hải dương bidv qc phải 1 giới thiệu phim Cổng thông tin tỉnh hải dương cổng thông tin hội đồng nhân dân Chính sách pháp luật

Lịch phát sóng

Radio online
Giá vàng JSC
Khu vực Mua vào Bán ra
Hồ Chí Minh 36.600 36.740
Hà Nội 36.600 36.760
Ngoại tệ
Mã NT Mua TM Mua CK Bán
USD 23,150.00 23,150.00 23,250.00
SGD 16,962.60 17,082.20 17,268.80
JPY 202.84 204.89 210.83
GBP 30,063.90 30,275.90 30,545.40
EUR 26,023.90 26,102.20 26,754.20
CAD 17,107.00 17,262.40 17,450.90
AUD 16,272.80 16,371.00 16,549.80

Thông tin thời tiết

Dự báo thời tiết Hải Dương

Hôm nay, 24/03/2019 Thứ Hai, 25/03/2019 Thứ Ba, 26/03/2019

Nhiều mây, không mưa

17°C -23°C

Có mây, không mưa

18°C -25°C

Nhiều mây, không mưa

22°C -26°C
Theo TTKTTV
AA
CC
DD
EE