UBND TP HCM vừa có Quyết định 15 ngày 15-3-2023 liên quan tới cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố.

Theo Quyết định 15, UBND thành phố quyết định bãi bỏ Quyết định 32 ngày 23-8-2013 của UBND thành phố về ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố.

Quyết định 15 có hiệu lực từ ngày 25-3-2023.

TP HCM bãi bỏ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí - Ảnh 1.

UBND TP HCM vừa có quyết định bãi bỏ Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; Ảnh: Nguyễn Phan

Trước đó, ngày 23-8-2013, UBND thành phố ban hành quyết định 32 về Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn thành phố.

Quy chế này quy định về người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan hành chính nhà nước.  Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉ e-mail của người phát ngôn phải được công bố bằng văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, các cơ quan báo chí và phải được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan theo hướng dẫn của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Quy chế này cũng quy định Chánh Văn phòng UBND thành phố chủ trì, phối hợp với thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước có liên quan tổ chức cung cấp thông tin cho báo chí theo định kỳ 1 tháng một lần về hoạt động và công tác chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố bằng hình thức thông tin tại cuộc họp giao ban báo chí tháng và đăng tải trên Trang tin điện tử của UBND thành phố.

Thủ trưởng các cơ quan hành chính nhà nước thuộc UBND thành phố tổ chức cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí về hoạt động của cơ quan mình về lĩnh vực, địa bàn thuộc phạm vi quản lý thông qua các hình thức. Đó là hàng tháng cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí và cập nhật thông tin trên Cổng thông tin điện tử hoặc trang tin điện tử của cơ quan mình; ít nhất 3 tháng một lần tổ chức họp báo để cung cấp thông tin định kỳ cho báo chí...